1. semestrální práce: Práce s literaturou

Najděte v anglicky psané odborné literatuře článek v délce alespoň 5 stránek o nějakém algoritmu řešícím libovolný problém. Algoritmus popište do českého referátu tak, aby ho podle vašeho názoru pochopil běžný student 2. ročníku informatiky.  Váš text musí svědčit o tom, že algoritmu rozumíte, a musí ho z něj pochopit i nezasvěcený čtenář. Bodové hodnocení ovlivní kvalita výkladu, zajímavost algoritmu, volba zdroje. Za svoji práci nedostanete žádné body, pokud se váš text bude shodovat s nějakým existujícím textem v odborné literatuře, na webu nebo dokonce s textem vašeho spolužáka. Cvičící vám také může nabídnout ústní prezentaci na cvičení a tím zisk dalších bodů.

Celkově lze získat až 15 bodů plus až 5 bodů za případnou prezentaci na cvičení.

Podrobnosti k hodnocení:

Spolehlivost pramene: Za nejspolehlivější budou provažovány vědecké časopisy z nakladatelství Elsevier a Springer (i ve své internetové podobě).  Za méně spolehlivé různé čistě internetové zdroje, na konci škály jsou neověřené a studentské publikace.  Je zakázáno použít jako prvotní zdroj wikipedii (může být jedním z citovaných zdrojů, ale ne hlavním). Za volbu pramene 0-2 body.

Zajímavost a neobvyklost tématu: Za zajímavé a neobvyklé téma můžete dostat až 3 body navíc. Jde o subjektivní názor přednášející, ale pro reálný život je rozumné natrénovat i kalkulace typu „co by se mohlo líbit“. Výběr článku si můžete (ale nemusíte) předem dát schválit přednášející (mailem) a zarezervovat si ho.  Pokud si stejný článek vybere někdo další, body za zajímavost už nedostane. Rezervované články budou průběžně zveřejňovány na domácích stránkách předmětu, takže se jim můžete vyhnout.

Jasnost výkladu a technická kvalita textu: Strukturu článku, formát a užití citací, obrázky apod. je možné převzít z původního pramene (ten budete pochopitelně také citovat) nebo využít následující vzor: http://home.zcu.cz/~tvomacka/data/PRO/sample_median.pdf.  Za kvalitu výkladu dostanete 0 až 10 bodů.

 

Úlohu odevzdáváte cvičícímu formou, jakou vám řekne na cvičení. Pokud práce nebude požadované kvality (bodový zisk bude menší než polovina maxima bodů, tedy 7-8 bodů), bude vrácena k přepracování, a to nejvýše jednou. Předělaná práce získá tolik bodů, kolik si zaslouží, minus 5 bodů penalizace. Pokud nebude ani druhá verze lepší než první, práce získá 0 bodů. Při opožděném odevzdání se zpožděním do 48 hodin bude práce penalizována stržením 5 bodů z hodnocení, pozdější odevzdání je za 0 bodů.