Západočeská univerzita
Katedra informatiky a výpočetní techniky

VID - Vizualizace dat

2012/2013
Rozsah 3 + 2
(přednášky + cvičení / laboratoř)

NEWS

 • Registraci vývojových nástrojů Microsoft, včetně C# a .NET Visual studia, je možné nakopírovat pro nekomerční účely na váš osobní počítač zdarma. Download SW je možný po registraci na KIV místnost UL 401 v rámci smlouvy DREAM SPARK PRO mezi Microsoft a KIV/ZČU

 • Některé přednášky budou realizovány kolegy nebo budou nahrazeny v následujícím nebo předchozím týdnu v době cvičení.
  Toto je změna vynucená jinými pracovními povinnostmi.

  Děkuji Vám předem za pochopení.
 


2012/2013

 

Přednášející:

Prof.Ing.Václav Skala, CSc.

http://www.VaclavSkala.eu

Cvičící:

Prof.Ing.Václav Skala, CSc.

 

PŘEDPOKLÁDÁ SE

Absolvováním předmětu rozvinete schopnost

Pokud vaše semestrální práce bude úspěšná, lze ji rozšířit v předmětu KIV/OP, resp. OP-G (Oborový projekt-Grafika") a později i na diplomovou práci pod mým vedením, která bude realizována jako součást projektu s případným finančním ohodnocením.

ČASOVÁ NÁROČNOST

Kontaktní výuka 65
Příprava prezentace (referátu) [1-10] 6
Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] 48
Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] 8
Příprava na zkoušku [30-60] 30
Celková časová náročnost 156

Časová náročnost je ve shodě s akreditací převzato z http://portal.zcu.cz
Jde o cca 4 pracovní týdny po 8 hod./den

SYLABUS PŘEDNÁŠEK:

 1. Úvod.Typické úlohy "Data Visualization", "Scientific Visualization", "Medical Visualization", "Information Visualization", "Software Visualization", "Geo-Visualization", "Knowledge Visualization",vztah fyzikální reality, matematického modelování, simulace a vizualizace dat, typické problémy.
 2. Struktura vizualizačního řetězce a nástrojů pro vizualizaci dat. Základní úlohy v exploraci dat, jednotlivé moduly, návaznost základnách modulů.
 3. Základní typy zpracovávaných dat, základní datové struktury. Implementační aspekty. Typy a ukázky jednotlivých aplikací.
 4. Souřadné systémy - kartézské, válcové a sférické souřadnice - vliv na výpočty, vizualizaci dat, modelování, simulace a vědecko-technické výpočty. Problematika reprezentace času.
 5. Složitost metod (výpočetní složitost, paměťová složitost, předzpracování).
 6. Interpolace uspořádaných a neuspořádaných skalárních dat. Použití barev ve vizualizaci dat.
 7. Objemový, povrchový a funkcionální model dat
  Zpracování CT, MRI a PET dat. Metody extrakce iso-čar a iso-ploch.
 8. "Volume rendering". Rekonstrukce povrchů z řezů.
 9. Flow data visualization, kritické body.
 10. Metody redukce trojúhelníkových sítí, akcelerační techniky, Kd stromy.
 11. Systémy pro vizualizaci dat - interakce, stereo-projekce, virtuální realita, virtual cave, haptická zařízení a zařízení pro vstup 3D dat. Rapid prototyping. Systémy pro vizualizaci dat.
 12. Paralelizace a distribuce výpočtů v oblasti vizualizace dat. Vliv síťových prostředků na výkonnost, strategie paralelizace, problémy ukončování úloh.
 13. Zvaná přednáška, rekapitulace předmětu

ÚLOHY a SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Jednotlivé úlohy, resp. semestrální práce budou oznámeny cvičícím.

ZKOUŠKA

Studenti se na zkoušku zapisují standardním způsobem přes PORTAL, nedostavení se na zkoušku bez vážného důvodu je hodnoceno známkou neprospěl.
Zkoušku nelze absolvovat
bez zápisu na termín přes PORTAL. Před zkouškou musí být zapsán zápočet v indexu.

Termíny zkoušky: viz http://PORTAL.zcu.cz  

Studenti se shromáždí před posluchárnou minimálně 10 min. před zahájením zkoušky. 

Upozornění:

HODNOCENÍ ZKOUŠKY

výborně: S > 80 bodů  
velmi dobře S > 65 bodů  
dobře: S > 50 bodů  
neprospěl: S <= 50 bodu včetně  

ZÁPOČET

V rámci tohoto předmětu se všechny dokumenty v elektronické podobě ukládají na PORTAL,
tištěná podoba dokumentu [pouze zpráva] se odevzdává dle dispozic cvičícímu, nejpozději však do 2 dnů před následujícím cvičením.

Student sám nebo ve skupině vypracovává řešení netriviálního úlohy - semestrální práci - na zadané téma, která zahrnuje zejména:

 1. rešerši publikací o metodách řešících daný nebo obdobný problém,
 2. teoretické porovnání vlastností známých metod,
 3. návrh modifikace vybraného relevantního algoritmu, resp. návrh vlastního řešení,
 4. implementaci a experimentální ověření vlastností implementace,
 5. vyhodnocení experimentů a řádnou dokumentací
 6. seznam použité literatury s řádnou citací atd.
  Doporučuji
 7. prezentaci výsledků na odborném semináři - obvykle předposlední výukový týden v  semestru
  trvání jedné prezentace 20 min + 10 min. diskuze.
  Aktivní účast všech studentů je povinná, omlouvá pouze nemoc - doklad o pracovní neschopnosti od lékaře, či jiné velmi závažné důvody.
 8. celkovou dokumentaci, včetně prezentace ve formátu PowerPoint, je nutné odevzdat před odborným seminářem, a to jak v elektronické podobě, tak i tištěné podobě (oboustranný tisk)
  Po prezentaci bude možné prezentace opravit a prezentace budou následně zveřejněny.

Hodnocení cvičení

Možný bodový zisk (bez bonifikace) 100 bodů celkem

Termíny odevzdávání prací viz http://portal.zcu.cz

K získání zápočtu je nutné získat min. 50 bodů ze cvičení

Referenční výpočetní systémy jsou v laboratoři UL 407 [včetně měření časové náročnosti], pokud není stanoveno jinak cvičícím.

Obecná pravidla

Upozornění:

Při získání dostatečného počtu bodů k absolvovaní předmětu může být zkouška na základě bodového hodnocení zapsána nejpozději v době posledního termínu zkoušky. Po posledním termínu zkoušky bude stanoven termín zápisu známky do indexu. Po té budou zkouškové archy uzavřeny a příslušnou známku do indexu a do archu nebude možno zapsat. Je možné požádat studijní oddělení na základě žádosti o zapsání po zaplacení administrativního poplatku.

Pomocné materiály

WWW

TEXT: (Požadované)

TEXT: (Doporučeno)

REFERENCNÍ ZDROJE:

Relevantní zdroje informací:

http://graphics.zcu.cz/Table/Seminars/
http://www.kitware.com
http://wscg.zcu.cz

Poslední změna stránky:        10.09.2013